Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner, prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser, og kommunikasjonsprosjekter

Her kan frivillige organisasjoner som arbeider med prosjekter relatert til andre verdenskrig, kulturhistoriske hendelser og relaterte kommunikasjonsprosjekter søke om tilskudd fra Forsvarsdepartementet.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner
Organisasjoner og virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver eller bidrar til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett.

Målet med tilskuddsordningen
Ordningen skal gi økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Videre vil støtte kunne gis til organisasjoner eller virksomhet som bidrar til og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for medlems-, interesse- og frivillige organisasjoner, og andre ikke-offentlige aktører. Det gis ikke støtte til museumsdrift og drift/vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Søknadsfrist
1. juni. Fristen kan ikke fravikes

Drifts- og prosjektstøtte
Driftsstøtte kan gis til faste administrative utgifter, som for eksempel kontor og lønn. Prosjektstøtten knyttes til organisasjonens aktiviteter som gjennomføres for å nå organisasjonens mål. 

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at organisasjonene har gode prosjektbeskrivelser og klare mål for sin virksomhet og sine prosjekter.

Informasjon om støtte til prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser

Målet med tilskuddsordningen
Ordningen skal støtte gode prosjekter knyttet til andre verdenskrig. Spesielt prosjekter som kan gi anerkjennelse til krigsveteraner og andre som ble berørt av krigen.

Støtte kan gis til tiltak som kan bidra til å spre kunnskap om andre verdenskrig.

Det kan gis støtte til kulturhistoriske prosjekter knyttet til andre verdenskrig eller andre kulturhistoriske hendelser, og til prosjekter som fremmer Forsvarets forankring generelt.

Det gis ikke støtte til drift gjennom denne ordningen.

Et viktig mål med ordningen er at organisasjoner og foreninger, sammenslutninger og initiativtakere med svak økonomi og/eller lav ressurstilgang skal kunne gjennomføre aktivitet som Forsvarsdepartementet finner formålstjenlig å støtte.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for organisasjoner, foretak og enkeltpersoner som sprer kunnskap eller ivaretar historie.

Målet med tilskuddsordningen
Formålet med ordningen er å støtte prosjekter som stimulerer til økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for organisasjoner, foretak og enkeltpersoner.

Om vurdering av prosjektstøtte
Prosjektstøtte vil normalt betinge en egeninnsats, med mindre en vurdering av prosjektet/organisasjonen tilsier noe annet.

Prosjektstøtten skal i hovedsak benyttes til selve aktiviteten. Det vil vurderes individuelt hvorvidt prosjektstøtten også skal omfatte prosjektbaserte lønns- og driftsutgifter. Dette skal begrenses til det strengt nødvendige og behovene må være godt dokumentert i søknaden.

Krav til søker
Alle organisasjoner som søker støtte må være registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjoner som søker driftsstøtte over tilskuddsordning for frivillige organisasjoner må i tillegg være registrert i Frivillighetsregisteret.

Mer Info: Regjeringen.no