Arbeids- og sosialdepartementet kan gi tilskudd/støtte til prosjekter/organisasjoner som arbeider med (det er slik departementet har delt inn ordningene).

 • Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – prosjekter
 • Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – driftsstøtte
 • Tilskudd til sosialt entreprenørskap
 • Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening
 • Tilskudd til pensjonistorganisasjoner

Mer informasjon finner du her: Arbeids og sosialdepartementet

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – prosjekter

En må søke året før utbetaling, Vanligvis i begynnelsen av desember. For å få støtte i 2020 må en altså søke i 2019.

Alle frivillige organisasjoner og stiftelser som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd.

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Prosjekter som er til god nytte for målgruppen prioriteres.

Det kan være egenorganisering - Personer fra målgruppen som sammen, organiserer seg og arbeider mot et felles mål.

Det kan være organisasjonsarbeid - Personer fra målgruppen får kompetanse eller også erfaring med hvordan man driver en organisasjon. En ønsker å styrke målgruppens evne til dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører.

Likepersonsarbeid med organisert rådgivning og støtte der personer som opplever, eller har opplevd, fattigdom deler erfaringer.

Interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom kan få støtte når målet er å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom. 

Prosjekter knyttet til disse temaene fra organisasjoner som er organisert og drevet av personer fra målgruppen selv, gis ekstra prioritet.

Tilskudd gis for 1 år av gangen. 1-årige prosjekter gis ekstra prioritert. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som er tildelt tilskudd tidligere år, men disse vil bli vurdert på lik linje med nye prosjekter.

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år. Se egen rapporteringsveileder under Relatert informasjon.

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – driftsstøtte

Organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering kan søke om tilskudd til drift.
Det gis også tilskudd til drift av Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom. 

En må søke året før utbetaling, Vanligvis i begynnelsen av desember. For å få støtte i 2020 må en altså søke i 2019.

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Organisasjonene må drives av målgruppen selv.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

 • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen.
 • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering i Norge.
 • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
 • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
 • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
 • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner kan gi sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom muligheten til:

 • Egenorganisering - Personer fra målgruppen som sammen, organiserer seg og arbeider mot et felles mål.
 • Selvhjelpsaktiviteter - Selvorganiserte selvhjelpsgrupper, samtalegrupper eller også likepersonsarbeid.
 • Å arbeide for brukerinnflytelse - Arbeid som har mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen i samfunnet.
 • Å drive interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge
 • Dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører
 • Å arbeide for inkludering i arbeidsmarkedet, sosial inkludering og økonomisk trygghet

Organisasjoner som faller utenfor tilskuddsordningen:

 • Organisasjoner som hovedsakelig driver humanitært, rehabiliteringsrettet eller tilsvarende arbeid faller utenfor ordningen. Det gis ikke støtte til drift av virksomhet som i hovedsak er tiltaksrettet.
 • Organisasjoner for bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke faller utenfor ordningen.

Organisasjoner som får tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år.

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

En må søke året før utbetaling, Vanligvis i begynnelsen av desember. For å få støtte i 2020 må en altså søke i 2019.

Virksomheter som fikk tilskudd året før prioriteres.

Nye søkere bør være oppmerksomme på at helt nyskapende virksomhet prioriteres. I tillegg er virksomheter som har sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet prioritert.

Ordningen skal stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom og sosial økonomisk eksklusjon  bidrar til utvikling av sosialt entreprenørskap.

Med sosialt entreprenørskap menes virksomheter som:

 • Bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem.
 • Har en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig

Målet er at tiltakene skal nå sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom og sosial eksklusjon. Herunder personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet.

Det er fem formelle krav som må være oppfylt for å få støtte:

 • Virksomheten må selv definere seg som en sosial entreprenør
 • Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte
 • Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte
 • Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid.
 • Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon)

Virksomheten må i tillegg sannsynliggjøre at den har et økonomisk potensiale og vil kunne bli selvstendig og økonomisk bærekraftig på sikt.

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • Det gis ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne. Dette må fremgå tydelig søknaden.
 • Det gis ikke tradisjonell prosjektstøtte over denne ordningen. Med tradisjonell prosjektstøtte menes her prosjekter som ikke har forretningsmessig siktemål, men som tilbyr aktiviteter til målgruppen for en avgrenset tidsperiode.

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år.

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Det er ca 17 millioner kroner til fordeling til nye prosjekter i 2019.

Prosjekter som retter seg inn mot rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige er prioritert.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.

Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert. Det kan være enkeltpersoner som er langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og flyktninger, ungdom i risikosonen, enslige forsørgere, bostedsløse, rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige, personer med psykiske problemer eller personer som har vært i fengsel.

Rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige er en særlig prioritert målgruppe.

Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan søke om tilskudd.

Følgende tiltak prioriteres:

 • Tiltak som samarbeider med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Nye aktiviteter og nyskapende tiltak
 • tiltak som inngår i en tiltakskjede
 • tiltak som inngår som en del av tilbudet om kvalifiseringsprogram
 • tiltak der daglig leder og ansatte har relevant fagkompetanse og erfaring fra arbeid med målgruppen

Tiltaket bør kobles med andre nødvendige tiltak, for eksempel bolig og utvikling av bokompetanse, økonomisk sosialhjelp og helsetjenester. Samarbeid med kommunen og/eller arbeids- og velferdsforvaltningen bør derfor etterstrebes og vil bli prioritert.

Delvis egenfinansiering av tiltaket eller delfinansiering fra kommunen/NAV-kontoret vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Prosjekter som innvilges tilskudd vil normalt være prioritert i en treårig periode.

Det må søkes om tilskudd hvert år. Det er bare mulig å søke om midler til bruk i kalenderåret tilskuddet kunngjøres for.

Det gis IKKE tilskudd til:

 • Finansiering av allerede igangsatte aktiviteter
 • Ordinær drift av organisasjoner
 • Tiltak eller organisasjoner som har næringsmessig virksomhet som hovedmål

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år.

Tilskudd til pensjonistorganisasjoner

Målgruppen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som fremmer eldrepolitiske interesser og styrker pensjonistenes stilling i samfunnet.

Det kan innvilges tilskudd til organisasjoner som:

 • er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse.
 • er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
 • har minimum 2 000 medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen i form av årlig betalt kontingent, og har til sammen minst åtte tellende lokallag i minst åtte fylker.

Tilskuddet består av et grunntilskudd på 20 000 kroner og medlemstilskudd som fordeles med grunnlag i medlemstall. I 2018 var tilskuddet per betalende medlem 50,58 kroner.

Medlemstallet skal bekreftes av revisor.