My Image

Vedtekter (eksempel med forklaring)

Her har vi et forslag til hva som bør være med i foreningens vedtekter.  Vi har også et eksempel på vedtekter for en forening.

Hva skal ikke med
Prøv å unngå å ta med tall som endrer seg. Størrelse på kontingent er et slikt eksempel. Her holder det med et årsmøtevedtak. Det er unødvendig å ta beløpene med i vedtektene.

Hva skal med
Her har vi laget en oversikt over hva som bør med i foreningens vedtekter.

 • Foreningens navn.
 • Hovedadresse. Dersom foreningen ikke har noen fast adresse så bør i alle fall kommunen være med. Omfattes flere kommuner så ta med alle.
 • Formål. Det kan være fornuftig å ta med noe om politiske forhold også. F. eks. at foreningen skal være partipolitisk uavhengig.
 • Regler for foreningens styre. Det kan være styrets sammensetning med mer.
 • Revisor. Dersom det er inntekter og utgifter i foreningen bør det være krav om revisor.
 • Regler for eventuell godtgjørelse.
 • Regler for foreningens årsmøte. Hvilke saker skal opp på årsmøte og hvem velges på årsmøte. Ta gjerne med noe om hvor lang tid de velges for.
 • Regler for ekstraordinært årsmøte.
 • Regler for eventuelle grupper og/eller kommitéer.
 • Regler som beskriver hvem som kan bli medlem.
 • Regler som beskriver medlemmenes plikter. Her bør det tas med noe om valgbarhet.
 • Regler for vedtektsendringer.
 • Informasjon om eierforhold i foreningen. De fleste foreninger er selveiende. Det betyr at ingen, på egenhånd, kan disponere foreningens midler eller eiendeler. Ingen har krav på utbetaling av overskudd. Og ingen hefter for gjeld.
 • Regler for oppløsning av foreningen.

Eksempel på vedtekter
Her har vi laget et eksempel på vedtekter for et historielag i Hvorsomhelst:

Vedtekter for Historielaget i Hvorsomhelst
Sist revidert på årsmøtet 22-03-2009

$1 — Navn
Foreningens navn er Historielaget Hvorsomhelst

$2 — Adresse
Foreningens adresse er: Historielaget i Hvorsomhelst, Brattelia 44, 0000 Senterbygda

$3 — Formål
Historielaget i Hvorsomhelst har som formål å fremme kjennskap til og interesse for historiske verdier og kulturminner i Hvorsomhelst kommune. Foreningen skal informere om tidlige tiders liv og virke. Foreningen skal dessuten arbeide for å bevare våre kulturminner.

Arbeidet kan gjerne foregå i samarbeid med andre historielag og andre foreninger.

$4 — Styre
Historielagets styre består av styrets leder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styrets leder velges for 1 år og styremedlemmene for 2 år.  2 styremedlemmer er på valg ved hvert. årsmøte.  Styret skal ha nestleder, sekretær og kasserer og konstituere seg selv. Varamedlemmene velges for 1 år, innkalles til alle styremøter og deltar i det løpende arbeidet.

Det skal avholdes minst 4 styremøter pr år. Referatene skal være tilgjengelige for alle medlemmer.

$5 — Styrets disposisjonsrett
Styret har disposisjonsrett over historielagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fra årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og et styremedlem før utbetaling.

$6 — Valgkommité
Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år og ett medlem er på valg hvert år. Det velges en vararepresentant hvert år.

Normalt blir den som sitter i komiteen på andre året, leder av valgkomiteen.

$7 — Revisor
Årsmøtet velger en eller flere revisorer. 

$8 — Godtgjøring
Det skal ikke utbetales godtgjøring til foreningens medlemmer. Dette er ikke til hinder for utbetalinger som skal dekke faktiske utgifter medlemmene har. Vedtak om slike utbetalinger skal fremgå av referat.

$9 — Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år i februar eller mars.

Følgende saker behandles:

 • Innkalling og saksliste godkjennes
 • Møteleder velges
 • Referent velges
 • Det velges to representanter til å signere referatet
 • Styret legger fra sin årsmelding
 • Styret legger fram revidert regnskap for siste kalenderår
 • Styret kan legge fram budsjett for inneværende kalenderår
 • Styret kan legge fram planer for inneværende kalenderår
 • Kontingenten for neste periode fastsettes
 • Innkomne saker behandles.
 • Valg gjennomføres

Innkomne saker må være diskutert på siste medlemsmøte før årsmøte. Teksten i eventuelle vedtak skal være fremlagt på siste medlemsmøte. Referat med foreslått tekst skal være tilgjengelig for medlemmene minimum to uker før årsmøte.

Dersom to eller flere medlemmer ønsker hemmelig valg så skal valget være hemmelig.

Det skal velges representanter til styret, revisor og medlem pluss en vararepresentant til valgkommitéen.

Innkallingsfristen er minst 14 dager.

$10 — Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 20 medlemmer ønsker dette.

Medlemmer som ønsker ekstraordinært årsmøte må sende kravet til styret — skriftlig. Skrivet må inneholde opplysninger om hvilken sak/hvilke saker som skal behandles.

Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

$11 — Grupper og kommitéer
Årsmøte, styre og medlemsmøte kan opprette kommitéer og arbeidsgrupper. Medlemmene i kommitéen skal velges eller godkjennes av den enhet som opprettet kommitéen/arbeidsgruppen. En kommité kan endres av overordnet organ.

Når det opprettes en kommité/arbeidsgruppe skal gruppen få et navn, et formål og det skal fremgå hvilke personer som leder gruppen.

$12 — Medlemmer
Alle personer med bostedsadresse i Hvorsomhelst og er over 10 år kan bli medlem i historielaget.

$13 — Medlemmers plikter
Medlemmer plikter å betale årlig kontingent og ellers overholde foreningens vedtekter. Alle medlemmer er valgbare til styret. Medlemmer som har sittet i styret i 2 år kan be seg fritatt de neste 10 år.

$14 — Vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

Forslag til vedtektsendringer må være diskutert på siste medlemsmøte før årsmøte. Teksten i eventuelle vedtak skal være fremlagt på siste medlemsmøte. Referat med foreslått tekst skal være tilgjengelig for medlemmene minimum to uker før årsmøte.

Dersom to eller flere medlemmer ønsker hemmelig avstemming så skal avstemmingen være hemmelig.

$15 — Eierforhold
Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

$16 — Oppløsning
Foreningen kan besluttes oppløst med 3/4 flertall av de frammøtte på to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Innkalling sendes med 1 måneds varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, benyttes til å tilgodese foreningens formål eller beslektet formål etter årsmøtets nærmere bestemmelse.


Andre regler

Mva for foreninger og lag
Foreninger og lag kan være pliktige til å beregne merverdiavgift for en del av sin virksomhet. Foreningen må føre regnskap for den avgiftspliktige delen av virksomheten. Foreningen må alltid følge de forskrifter som gjelder for regnskapsføring og salgsdokumenter. Avgiftspliktige organisasjoner må dessuten registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet. 

Ggrensen for registreringsplikt satt til 140 000 kr i omsetning og uttak. For vanlige bedrifter er grensen 50 000 kr. Foreninger med årsomsetning under en million kr i løpet av ett kalenderår kan etter søknad til fylkesskattekontoret levere årsterminoppgave. 

Det kan være mulig å splitte opp en forening i selvstendige undergrupper med virkning for merverdiavgiften. Søknad om dette sendes til skattekontoret. 

Det er også gitt spesielle regler for næringsdrivende som yter tjenester vederlagsfritt til foreninger. Her er inntil 100 timer i året  fritatt for avgift. Arbeid en næringsdrivende utfører innen eget fagområde som tillitsvalgt internt i organisasjonen, regnes ikke med.

Foreningen skal ikke beregne merverdiavgift av bl.a.:

 • billettinntekter 
 • vanlige medlems- og startkontingenter 
 • inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner mv.
 • offentlige tilskudd 
 • lotteriinntekter 
 • bingoinntekter 
 • gaver 
 • inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer. 

På flere områder er det regler som er av spesiell interesse for foreninger: 

 • kioskvirksomhet 
 • serveringsvirksomhet 
 • salg av jakkemerker o. l. 
 • sporadiske aktiviteter 
 • visse former for reklamevirksomhet og annonsering 
 • dugnadsinnsats 
 • varer som selges til betydelig overpris 

En del foreninger faller utenfor de mva-lettelsene som er vedtatt for foreninger og lag. Det gjelder blant annet:

 • yrkes- og næringsorganisasjoner 
 • arbeidstakerorganisasjoner 
 • politiske partier 
 • student- og elevorganisasjoner som har samme oppgaver som en yrkesorganisasjon 

Slike foreninger er imidlertid fritatt for å beregne avgift av medlemskontingenter, i den grad kontingenten dekker ytelser som er ledd i den ideelle virksomheten.

Omsetning fra foreninger til ledd innenfor samme organisasjon mv. er vanligvis unntatt mva.

Mer info her: Skatteetaten

Momskompensasjon
Momskompensasjonen skal kompensere for kostnader som foreninger og lag har til mva når de kjøper varer og tjenester. Foreningen trenger ikke å rapportere hvordan midlene blir brukt.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Målgruppen er foreninger og lag som som kan registreres i Frivillighetsregisteret. Dvs.:
 • Demokratiske ikke-økonomiske foreninger
 • Tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt 1
 • Stiftelser der  frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet

 1. demokratiske ikke-økonomiske foreninger
 2. tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt 1
 3. stiftelser, jf. stiftelsesloven § 4 tredje ledd, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet.

Målgruppen må i tillegg fylle enkelte andre vilkår for å kunne søke (forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner).

Ordningen gir kompensasjon etter søknad. Det bevilges et beløp til ordningen hvert år. Dersom bevilgningen ikke er stor nok vil beløpet reduseres med et prosentbeløp for alle søkere.

I 2016 mottok mer enn 23 000 foreninger midler over ordningen. I 2017 var beløpet på 1,3 milliarder kroner.