Ordningen
Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner trådte i kraft 1. januar 2010.

Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene.

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret. Ordningen gjelder for:

  • Demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • Tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt 1.
  • Stiftelser der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet.

Det kan være enkelte andre krav som også må fylles.

Foreningen kan ikke forvente at søknaden dekkes fullt ut. Det bevilges et beløp til ordningen hvert år. Dette beløpet fordeles så på de foreninger som har fått godkjent sin søknad. I 2017 ble det fordelt 1,3 milliarder kroner.

I 2016 mottok mer enn 23 000 foreninger midler over ordningen.

Søknad
Søknaden skal normalt sendes via foreningens moderforening. F. eks. skal velforeninger normalt sende via Vellenes fellesorganisasjon.

Søknadsfristen kan variere noe. Dette fordi moderorganisasjonene bruker litt forskjellig tid på å gjennomgå søknadene. I Vellenes fellesorganisasjon er fristen 1. juni 2018 for regnskapsåret 2017.

Ny forskrift i 2019
I 2017 sendte Kulturdepartementet forslag til ytterligere forbedring av ordningen på høring. Departementet har på bakgrunn av høringsuttalelsene vedtatt at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner skal tre i kraft 1. januar 2019. Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.